ShockolaD. + PL. Намбер ван.

1. Vyjdy, vyjdy Ivanku 8.26
2. Ukrajinska Suita 15.37
3. Na 5 10.11
4. Podolyanochka 12.23

Music written by Igor Hnydyn, lyrics taken from folk songs

Igor Hnydyn – drums
Dana Vynnyska – vocal
Anastasiya Litvinyuk – piano, Fender Rhodes
Michal Yaros – bass
Tomasz Dabrowski – trumpet

Recorded at ‘Studio 7’
Recording & mastering – Blazej Domanski